تبلیغات
دوستانه - بخش سوم دستور زبان كلاس سوم
شنبه 14 فروردین 1389

بخش سوم دستور زبان كلاس سوم

   نوشته شده توسط: خادم حسین شیخ زاده    

  2 پاسخ صحیح را انتخاب كنید.

1. He ……some cheese yesterday morning.(get – got – gets)

پاسخ : got صحیح است چون جمله مربوط به زمان گذشته (yesterday morning) می باشد. got گذشته get‌است.

2. Mina helped her mother ………(last night – tomorrow – today)

پاسخ :last night صحیح است چون جمله مربوط به زمان گذشته است و فعل helped در آن استفاده شده است باید قید زمان گذشته به كار ببریم.

3. Ali …….his homework at school yesterday.(did-does- don't)

پاسخ : did صحیح است چون در جمله قید زمان گذشته yesterday استفاده شده است. Did در اینجا فعل اصلی جمله و گذشته do می باشد.  

  درس چهارم

زمان گذشته ساده

گرامر یا دستور زبان این درس درباره زمان گذشته ساده است كه نكات آن در زیر آورده شده است.

1. زمان گذشته به عملی اشاره می كند كه در گذشته انجام شده و تمام شده است. زمان گذشته ساده در انگلیسی با افزودن ed به آخر فعل ساخته می شود. به مثال های زیر توجه كنید.

1) I play football every day. (زمان حال ساده )

من هر روز فوتبال بازی می كنم

 

I played football yesterday. (زمان گذشته ساده)

من دیروز فوتبال بازی كردم

 

2) They watch T.V every night. (زمان حال ساده)

آنها هر شب تلویزیون تماشا می كنند

 

They watched T.V last might. (زمان گذشته ساده)

آنها دیشب تلویزیون تماشا كردند

2 اگر خود فعل به حرف e ختم شود در اینصورت برای ساختن زمان گذشته فقط به آن d اضافه می شود مثلاً

Live --> lived

Close --> closed

Arrive --> arrived

3 بعضی از افعال هنگام افزودن ed املاء شان عوض می شود. مانند :

Study --> studied

4 - جمله هایی كه مربوط به زمان گذشته ساده هستند معمولاً با قیدهای زمان گذشته همراهند . شما با قیدهای زمان زیر آشنا هستید

Yesterday : ‌دیروز

Last night : دیشب

Last week : هفته گذشته

Two days a go : ‌دو روز قبل یا دو روز پیش

(last به معنای گذشته و ago به معنای قبل می باشد)

5 - برای منفی كردن زمان گذشته از كلمه did not استفاده می شود و فعل به صورت اول خودش برمی گردد.

I played football yesterday . (زمان گذشته ساده)

من دیروز فوتبال بازی كردم

 

I did not play football yesterday. (زمان گذشته ساده منفی شده)

من دیروز فوتبال بازی نكردم

به جای did not می توان از مخفف آن didn't هم استفاده كرد.

I didn’t play football yesterday.

6 برای سؤالی كردن زمان گذشته از فعل كمكی did كه گذشته do است استفاده می شود. فعل did را در ابتدای جمله استفاده می كنیم و فعل اصلی جمله به صورت اول خودش بر می گردد.

I played football yesterday. (زمان گذشته ساده )

من دیروز فوتبال بازی كردم

 

Did I play football yesterday? (زمان گذشته ساده سؤالی شده)

آیا من دیروز فوتبال بازی كردم؟

 

  تمرین :

1 برای پاسخ های داده شده سؤال بسازید

1. when …………..?

I visited the doctor last week.

پاسخ : when did you visit the doctor?

در هنگام سؤالی كردن از فعل كمكی did استفاده می شود و فعل اصلی جمله (visited) به حالت اول خودش برمی گردد.

2 . Where………………?

We went to shiraz last summer.

پاسخ: where did you go last summer?

مانند مثال بالا از فعل كمكی did استفاده كرده ایم و فعل اصلی جمله (went) به حالت اول خودش (go) بر می گردد.

3. …………..?

Yes , I bought a nes shirt .

پاسخ : Did you buy a new shirt?

از فعل كمكی did برای سؤال كردن استفاده می كنیم و فعل اصلی جمله (bought) به حالت اول خودش (buy) بر می گردد.

4. ……………..?

No, she didn't give me the dictionary.

پاسخ : Did she give the dictionary?

برای سؤال ساخن از did در اول جمله استفاده می شود و فعل به صورت اول خدش استفاده می شود.  

 

  2 پاسخ صحیح را انتخاب كنید.

1. He ……some cheese yesterday morning.(get – got – gets)

پاسخ : got صحیح است چون جمله مربوط به زمان گذشته (yesterday morning) می باشد. got گذشته get‌است.

2. Mina helped her mother ………(last night – tomorrow – today)

پاسخ :last night صحیح است چون جمله مربوط به زمان گذشته است و فعل helped در آن استفاده شده است باید قید زمان گذشته به كار ببریم.

3. Ali …….his homework at school yesterday.(did-does- don't)

پاسخ : did صحیح است چون در جمله قید زمان گذشته yesterday استفاده شده است. Did در اینجا فعل اصلی جمله و گذشته do می باشد.  

  درس پنجم

گذشته ساده افعال بی قاعده

گرامر یا دستور زبان این درس ادامه گرامر درس قبل می باشد. در این درس شما با فعل های بی قاعده آشنا می شوید.

 

  نكات

1 افعالی كه با اضافه كردن ed یا d به آخرشان تبدیل به زمان گذشته می شوند. افعال باقاعده نامیده می شوند مانند play, watch و ....

 

2 بعضی از افعال برای تبدیل شدن به زمان گذشته ed نمی گیرند بلكه خودشان شكل خاصی دارند و بایستی از حفظ شوند. این افعال را افعال بی قاعده می نامند. مانند حال ساده --> گذشته ساده

go--> went

see--> saw

eat --> ate

have--> had

3 برای منفی كردن و سؤالی كردن افعال بی قاعده مانند افعال با قاعده از didn’t , did استفاده می كنیم. توجه كنید كه هنگام استفاده از فعل كمكی did و didn't بایستی فعل اصلی جمله حتماً به حالت اول خودش برگردد. به مثال زیر توجه كنید.

He goes to school everyday. (حال ساده)

او هر روز به مدرسه می رود.

 

He went to school yesterday. (گذشته ساده)

او دیروز به مدرسه رفت.

 

He didn't to to school yesterday. (گذشته ساده منفی شده)

او دیروز به مدرسه نرفت.

 

Did He go to school yesterday? (گذشته ساده سؤالی شده)

آیا او دیروز به مدرسه رفت؟  

 

  تمرین

1 پاسخ كامل دهید:

1 – Did you go to library last week?

Yes, I went to libreary last week. (پاسخ)

فعل go از افعال بی قاعده است. گذشته آن went‌می باشد.

2. Did Ali buy a story book yesterday?

Yes , He bought a story book yesterday.(پاسخ)

فعل buy از افعال بی قاعده است. گذشته آن bought می باشد.

3. Did you see Alies father last night?

No, I didn't see Ali's father last night.(پاسخ)

فعل see از افعال بی قاعده است. گذشته آن saw می باشد. اما در اینجا چون پاسخ منفی است از شكل اول فعل یعنی see استفاده شده است.

4. Did she do her homework last night?

No, she didn't do her homework last night.

پاسخ : فعل اصلی این جمله do به معنای انجام دادن می باشد. گذشته do می شود did، اما در این جمله چون پاسخ به No داده شده ( پاسخ منفی است) فعل اصلی do، به شكل اول خودش یعنی همان do آورده شده است.  

 

  نكته : افعال بی قاعده در انگلیسی حدود 200 عدد می باشند كه حدود 40 تای آن مربوط به كلاس سوم راهنمایی می باشد و در صفحه 80 كتاب درسی آورده شده است.

  درس ششم

زمان گذشته استمراری

گرامر یا دستور زبان این درس درباره زمان گذشته استمراری می باشد.

  نكات

1 زمان گذشته استمراری در مورد عملی صحبت می كند كه در گذشته برای مدتی انجام می گرفته است. فرمول این زمان به صورت زیر است:

فاعل + was(were) + ing قید مناسب + مفعول + فعل همراه

I was studing English in the evening.

2 فعل های was , were فعل های كمكی این زمان هستند. برای منفی كردن و سؤالی كردن از همین افعال كمكی استفاده می كنیم. به مثال زیر توجه كنید.

She was watching T.V when I came. زمان گذشته استمراری

She wasn't watching T.V when I came. گذشته استمراری منفی

Was she watching T.V when I came.  

 

  تمرین

1 برای پاسخ های داده شده سؤال بسازید

1. what ………….?

I was reading a book last night .

What were you reading last night . (پاسخ)

برای سؤال ساختن فعل كمكی was یا were را قبل از فاعل می گذاریم.

2 – when …….?

Ali was playing football yesterday afternoon.

When was Ali playing football? (پاسخ)

3 - ………………?

No, I wasn't eating lunch at 12 yesterday.

Were you eating lunch at 12 yesterday.  

 

  2 پاسخ كامل دهید:

1. was Reza fixing his bicycle yesterday morning?

No, He wasn't fixing his biycle yesterday morning. (پاسخ)

برای جمله منفی زمان ماضی استمراری از weren't , wasn't استفاده می شود.

2 – were you helping your mother yesterday afternoon?

No, I wasn't helping my mother yesterday afrternoon

 

  درس ششم

زمان گذشته استمراری

گرامر یا دستور زبان این درس درباره زمان گذشته استمراری می باشد.

 

  نكات

1 زمان گذشته استمراری در مورد عملی صحبت می كند كه در گذشته برای مدتی انجام می گرفته است. فرمول این زمان به صورت زیر است:

فاعل + was(were) + ing قید مناسب + مفعول + فعل همراه

I was studing English in the evening.

2 فعل های was , were فعل های كمكی این زمان هستند. برای منفی كردن و سؤالی كردن از همین افعال كمكی استفاده می كنیم. به مثال زیر توجه كنید.

She was watching T.V when I came. زمان گذشته استمراری

She wasn't watching T.V when I came. گذشته استمراری منفی

Was she watching T.V when I came.  

 

  تمرین

1 برای پاسخ های داده شده سؤال بسازید

1. what ………….?

I was reading a book last night .

What were you reading last night . (پاسخ)

برای سؤال ساختن فعل كمكی was یا were را قبل از فاعل می گذاریم.

2 – when …….?

Ali was playing football yesterday afternoon.

When was Ali playing football? (پاسخ)

3 - ………………?

No, I wasn't eating lunch at 12 yesterday.

Were you eating lunch at 12 yesterday.  

 

  2 پاسخ كامل دهید:

1. was Reza fixing his bicycle yesterday morning?

No, He wasn't fixing his biycle yesterday morning. (پاسخ)

برای جمله منفی زمان ماضی استمراری از weren't , wasn't استفاده می شود.

2 – were you helping your mother yesterday afternoon?

No, I wasn't helping my mother yesterday afrternoon.  


Why is my Achilles tendon burning?
سه شنبه 17 مرداد 1396 01:16 ق.ظ
Yes! Finally someone writes about How do you grow?.
Foot Problems
جمعه 13 مرداد 1396 02:10 ب.ظ
You can certainly see your expertise within the work you
write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren't afraid to say how they
believe. At all times follow your heart.
rayedrylie.blog.fc2.com
دوشنبه 9 مرداد 1396 02:26 ق.ظ
Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person's weblog link
on your page at appropriate place and other person will also do same in favor of
you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر